Add an album to Lukjan, Diego, Keldron and Peratur Lithuania